`

Wielka Tajemnica Wiary

Katechizm


Modlitwy i katechizm zaliczamy u swoich katechetów w wyznaczonym przez nich terminie.


Modlitwy

--------------------------------------------------------------------------------

1. MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

2. POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

3. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

4. SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

5. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

6. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świetej i powstrzymywac się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świetą
4. Zachowaywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach
5. Troszczyć się potrzeby wspólnoty Kościoła
 

7. PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej

i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

8. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

1. Sakrament chrztu

2. Sakrament bierzmowania

3. Sakrament Eucharystii

4. Sakrament pokuty i pojednania

5. Sakrament namaszczenia chorych

6. Sakrament święceń

7. Sakrament małżeństwa

 

9. WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie

 

10. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dar mądrości

2. Dar rozumu

3. Dar umiejętności

4. Dar rady

5. Dar męstwa

6. Dar pobożności

7. Dar bojaźni Bożej

 

11. CNOTY TEOLOGICZNE

1. Wiara

2. Nadzieja

3. Miłość

 

12. CNOTY KARDYNALNE

1. Roztropność

2. Sprawiedliwość

3. Wstrzemięźliwość

4. Męstwo

 

13. GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

14. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY

1. Grzesznych upominać

2. Nieumiejętnych nauczać

3. Wątpiącym dobrze radzić

4. Strapionych pocieszać

5. Krzywdy cierpliwie znosić

6. Urazy chętnie darować

7. Modlić się za żywych i umarłych

 

15. UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

1. Głodnych nakarmić

2. Spragnionych napoić

3. Nagich przyodziać

4. Podróżnych w dom przyjąć

5. Więźniów pocieszać

6. Chorych odwiedzać

7. Umarłych pogrzebać

 

16. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha

2. Chciwość

3. Nieczystość

4. Zazdrość

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6. Gniew

7. Lenistwo

 

17. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

Część I - tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie NMP

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

Część II - tajemnice bolesne:

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Ukoronowanie Pana Jezusa cierniową koroną

4. Niesienie krzyża

5. Ukrzyżowanie

 

Część III - tajemnice chwalebne:

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie NMP

5. Ukoronowanie w niebie NMP

 

Część IV - Tajemnica Światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4. Przemienienie na górze Tabor.

5. Ustanowienie Eucharystii.

 

18. AKTY WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I ŻALU

 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

 

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

 

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

 

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

19. ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,

I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo .....

Oto ja służebnica Pańska,

Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo...

A Słowo ciałem się stało,

I zamieszkało miedzy nami. Zdrowaś Maryjo...

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Swoja łaskę,

abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego,

przez Jego mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania.

Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

20. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.

7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,

albowiem ich jest królestwo niebieskie.