`

Wielka Tajemnica Wiary

SIOSTRY OPATRZNOŚCI BOŻEJ

 

https://www.facebook.com/Zgromadzenie-Si%C3%B3str-Opatrzno%C5%9Bci-Bo%C5%BCej-209209379251901

 

Skąd się wzięły w Żelechowie siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej?Siostry zakonne przybyły do Żelechowa 29 września 1929 r. celem roztoczenia opieki nad sierotami i dziewczętami zagubionymi moralnie. W tym celu założyły ochronkę, przy której funkcjonowała pracownia krawiecka. Ochronka działała w dworku przy ul. św. Stanisława (obecnie Al. Wojska Polskiego). Siostry zajmowały się wychowaniem przedszkolnym i katechezą przyparafialną.

Podczas okupacji niemieckiej siostry prowadziły dożywianie dzieci. W maju 1940 r. jedna z zakonnic, s. Monika Skrzyszowska zorganizowała tajne nauczanie w zakresie gimnazjum. Pod koniec 1942 r. siostry z ochronki otoczyły opieką grupę dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny.

W 1962 r. - decyzją władz państwowych - ochronka została zamknięta. Praca sióstr skupiła się wtedy na katechezie i opiece nad osobami starszymi.

Od 1980 r. Zgromadzenie stało się właścicielem domu na rogu ul. Piłsudskiego i ul. Długiej. Budynek został przekazany zakonnicom przez bezdzietne małżeństwo państwa Marii i Stanisława Mikulskich, którymi siostry opiekowały się aż do śmierci.

Obecnie siostry uczą religii w żelechowskich szkołach i dbają o wystrój kościoła.

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej zostało założone w 1857 r. we Lwowie przez Matkę Antoninę Mirską z inicjatywy ówczesnego arcybiskupa lwowskiego Łukasza Baranieckiego. Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Grodzisku Mazowieckim. Zgromadzenie posiada placówki w 28 miejscowościach w Polsce i 5 placówek misyjnych poza granicami kraju.

Prezentowana fotografia przedstawia żelechowską ochronkę w 1929 r.

 

U źródeł Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
 

  Rok 1857 otwiera we Lwowie historię naszego Zgromadzenia.

U jego początku stanęła Założycielka Sługa Boża Matka Antonina Mirska. Jej program życia - Ewangelię Bożej Opatrzności - niesiemy w świat jako jej duchowe córki.

 

8 stycznia 2019 r. w domu zakonnym w Przemyślu odbyła się  ostatnia sesja dochodzenia diecezjalnego w Procesie Beatyfikacyjnym  Sługi Boże Matki Antoniny Mirskiej.
 
Tym samy zakończył się Jej Proces Beatyfikacyjny na  szczeblu archidiecezji przemyskiej. 25 stycznia br. dokumenty zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
 

Módlmy się przez wstawiennictwo Sługi Bożej, byśmy umieli  tak jak Ona być Opatrznością Bożą dla współczesnego świata.

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Matki Antoniny


Boże, najlepszy Ojcze, który w Swojej Opatrzności wybierasz, kogo chcesz i kiedy chcesz, by okazać Swoją miłosierną miłość zagubionym i wątpiącym, wspomnij na dziecięcą ufność i zawierzenie Twojej Służebnicy Antoniny Mirskiej, która z miłości ku Tobie poświęciła się nawracaniu dusz zbłąkanych i zagubionych, i otarła wiele sierocych łez. Użycz jej chwały świętości na ziemi, a nam za jej wstawiennictwem udziel łask..., o które Cię pokornie prosimy.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

 

W duchu charyzmatu:
 
Wezwanie Chrystusa "starajcie się najpierw o Królestwo Bo¿e i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6,33) zaprowadziło naszą Matkę Założycielkę Antoninę Mirską do drugiego człowieka. Dostrzegając nędzę moralną społeczeństwa, a zwłaszcza młodych dziewcząt, podjęła się zadania ich formacji duchowej, moralnej i intelektualnej. Powstające zakłady poprawczo-wychowawcze, sierocińce i ochronki, były realizacją jej duchowego testamentu: "Nic ponad miłość Chrystusa" i "Wszystko na większą chwałę Bożą". Dziś odczytując znaki czasu w różnym wymiarze pracy kontynuujemy jej myśl i przesłanie.
 
Pracujemy z młodzieżą, poszukując wspólnie życiowych wartoœci
Prowadzimy katechizację dzieci i młodzieży niosąc im Ewangelię Bożej Opatrzności, która "trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi …"(Mt 12,9)
 Młodzież pragnącą żyć Ewangelii w radości i czystości serca dając świadectwo życia z wiary zapraszamy do włączenia się w Ruch Opatrznoœci Bożej, prowadzony przez siostry katechetki w miejscach ich pracy. Chcemy razem modlić się o piękno serc młodego pokolenia i przykładem ukazywać wartości moralne.
Pracujemy z młodzieżą przebywającą w Placówce piekuńczo-wychowawczej
Wzorując się na metodach wychowawczych Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej, uczymy młodzież właściwych wyborów i pomagamy odnajdywaæ sens życia i działania. Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla  młodych osób mieści się w £ące k/Rzeszowa
Prowadzimy przedszkola
 Katolickie Przedszkola Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie znajdują się w: Grodzisku Mazowieckim - ul. Okrężna 33, Częstochowie - ul. Poleska 146 i Twardogórze - Pl. Piastów 18.
 Poprzez wychowanie dzieci i kontakt z rodzicami chcemy włączyć się w budowę zdrowego moralnie społeczeństwa i uczyć zachwytu nad dziełami Bożej Opatrzności.
Prowadzimy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym
Ośrodek znajduje się w Przemyślu przy ul. Krasiñskiego 33. Przeznaczony jest dla dziewcząt w normie intelektualnej z problemami wychowawczymi, które uczęszczając do Gimnazjum i zamieszkując w internacie oprócz zdobywanej wiedzy szkolnej uczą się zasad życia zgodnego z Ewangelią ( www.mos.zsob.pl).
Prowadzimy Domy Pomocy Społecznej dla dziewcząt i kobiet
Najstarszym Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci niepełnosprawnych jest dom w £ące k/Rzeszowa. Budynek, w którym się znajduje to pałac hrabiny Zofii Dietriechstein, w którym początkowo mieściły się sieroty. Dom z przyległymi budynkami i parkiem. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w £ące w gminie Trzebownisko prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Funkcjonuje od 1954 roku. Dom mieści się w pałacu, który z przyległymi budynkami i parkiem wpisano w rejestr zabytków. Przeznaczony jest dla 95 dziewcząt upośledzonych umysłowo. Rozlokowano je w pięciu grupach według rozwoju intelektualnego jak i sprawności fizycznej z salami dziennego pobytu, własnymi sypialniami i łazienkami.  (Odwiedź naszą stronę www.dps-laka.pl)
Kolejnym Domem Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrznoœci Bożej jest dom w Wielkiej Wsi znajduje się ok. 300 metrów od drogi krajowej Zielona Góra - Poznań. Aktualnie przebywa w Domu 61 niepełnosprawnych mieszkanek, w wieku 7 - 50 lat, które z różnych powodów są pozbawione możliwości przebywania w domu rodzinnym. Głównym zadaniem DPS jest zapewnienie im całodobowej opieki oraz warunków odpowiadających godności człowieka. Na terenie Domu realizowany jest plan zajęć terapeutycznych wg indywidualnych planów opieki, odbywają się zajęcia mające na celu rozrywkę, wypoczynek, działalność artystyczną i kulturalną oraz trening umiejętności społecznych. Wszystkie mieszkanki objęte są opieką medyczną oraz rehabilitacją indywidualną i grupową.
Nasze Zgromadzenie prowadzi także, Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim mieści się on w malowniczo położonym zamku z przełomu XIX i XX wieku. Funkcjonuje od 1951 roku. Obecnie przebywają tam 54 wychowanki w wieku od 5 - 70 lat. W duchu zasad i wartości chrześcijañskich siostry zapewniają wychowankom, całodobową opiekę i dbają o zaspokojenie potrzeb życiowych, zdrowotnych, edukacyjnych terapeutycznych, kulturalnych, społecznych i religijnych. Oprócz koniecznej pielęgnacji, dom oferuje opiekę medyczną, rehabilitacyjną i terapeutyczną. Wśród różnych form aktywności można wyróżnić: terapię zajęciową (papieroplastykę, hafciarstwo, zajęcia kulinarne), dogoterapię, hipoterapię, muzykoterapię, katechezę i informatykę.

Kolejnym Domem Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jest DPS w Irenie istnieje od 1957 roku. Przeznaczony jest dla 80 kobiet chorych psychicznie i umysłowo upośledzonych.