`

Wielka Tajemnica Wiary

Legion Maryi

 

LEGION MARYI

Uczestnicy – Dorośli

Spotkania – Każdy czwartek po Mszy Św. wieczorowej
                    / Sala Parafialna im. Jana Pawła II w Żelechowie

Kierownik Duchowy – ks. Leszek Mućka

 

Co to jest Legion?

Legion Maryi jest organizacją katolicką, której członkowie wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia nie ma granic, dlatego za jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc każdej potrzebującej osobie na zasadzie wolontariatu. Nazwa sugeruje, że Legion Maryi stara się naśladować legion rzymski, którego charakterystycznymi cechami była odwaga, męstwo, wierność i dyscyplina.

 

Skąd pochodzi Legion Maryi?

Legion powstał 7 września 1921 r. w Dublinie, w Irlandii, aby pozyskać ludzi dla Boga, za przyczyną Jego Matki. Przez niemal 90 lat dochował wierności swojemu powołaniu i rozwinął się na całym świecie. Jego założyciel i wieloletni animator, sługa Boży Franciszek Duff (1889-1980) był Świeckim obserwatorem na Soborze Watykańskim II. Tym wyróżnieniem Ojciec Święty uznał i potwierdził ogromny wkład F. Duffa w apostolat świeckich.

 

Cel Legionu Maryi

Celem Legionu jest uwielbienie Boga i osiągnięcie świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę w służbie bliźnim.

 

Maryja wzorem dla Legionistów

Bóg pragnie zbawić każdego człowieka za pośrednictwem Maryi, a ona potrzebuje w tym dziele oddanych Jej ludzi. Legioniści Maryi opierają swoją działalność na zawierzeniu Maryi i naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości.

 

Charyzmat Legionu

Priorytetem dla Legionu Maryi jest duchowe dobro każdego człowieka. Członkowie LM uczestniczą w życiu parafii przez odwiedziny rodzin, osób starszych i chorych w domu lub szpitalu.  Włączają się w każde działania ewangelizacyjne podejmowane przez parafię.

 

Kto może należeć do Legionu Maryi?

Każdy katolik prowadzący życie chrześcijańskie, niezależnie od płci, wieku, wyksztalcenia. Legion Maryi jest wspólnotą ludzi, którzy swoje siły, zdolności, czas i zapał pragną poświęcić służbie Maryi Niepokalanej.

 

Legion Maryi pomaga nam:

- współpracować z Duchem Świętym

- zobaczyć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć

- pracować z Maryja dla zbawienia dusz,

- wzrastać w świętości,

- znaleźć przyjaciół we wspólnocie.

 

Rozwój Legionu Maryi w naszej parafii

Powstanie Legionu Maryi w parafii Żelechów zainspirowane zostało przez ks. Proboszcza Eugeniusza Filipiuka. Pierwsze spotkanie Legionu Maryi w naszej parafii odbyło się 11 października 2018r. z udziałem Legionistów z Łukowa.

Po trzech miesiącach okresu próbnego 5 osób złożyło przyrzeczenie Legionowe 4 lutego 2019r.

Obecnie mamy 8 członków, którzy złożyli przyrzeczenia, zaś członkami wspomagającymi jest coraz więcej osób (około 15). 

Nasze spotkania odbywają się w każdy czwartek po Mszy świętej wieczorowej w Sali Parafialnej im. Jana Pawła II w Żelechowie. To tam zawiązuje się nasza wspólnota, tam odkrywamy drogę do Maryi, tam budujemy swoje mocne fundamenty wiary. 

Tradycją jest, iż każdego roku w dniach 11-12 września organizowana jest Ogólnopolska Pielgrzymka Legionów Maryi na Jasną Górę. W roku 2021 po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Pielgrzymce z naszym sztandarem – Legionu Maryi z parafii pw. Zwiastowania NMP w Żelechowie.   

Ponadto duchowo ubogacamy się poprzez udział w rekolekcjach w Siedlanowie – rekolekcjach organizowanych specjalnie dla wspólnoty.

Nasza modlitwa polega na codziennym odmawianiu jednej części różańca oraz modlitw Legionowych. To nasza siła!

 

ŚWIADECTWA

Czuję i chcę  dążyć do  osobistej świętości. Dziękuję  mojej Ukochanej Mamie Niebieskiej za wszystko, za drugie życie, które otrzymałam od Pana Boga. Matka Boża udowodniła mi, co znaczy modlitwa różańcowa, co można wyprosić przez różaniec święty. Pragnę jej służyć wiernie pod jej sztandarem Legionu Maryi.

Ewa

 

ZAPROSZENIE  MATKI BOŻEJ:

Tych, którzy kochają Maryję i pragną wzrastać w świętości, Maryja zaprasza do modlitwy i pracy w swoim Legionie. Potrzebuje naszej pomocy, aby zaprowadzić Jezusa do dusz, które Go szukają. Bądźcie wielkoduszni i odpowiedzcie TAK na Jej zaproszenie.

 

"Należy spełniać swe uczynki przez Maryję, to znaczy, trzeba we wszystkim i we wszelkich okolicznościach życia być posłusznym Najświętszej Dziewicy i pozwolić kierować się we wszystkim Jej duchowi, którym jest Duch Święty. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rz 8,14). Ci, których prowadzi duch Maryi, są dziećmi Maryi, a więc i dziećmi Boga. Spośród wszystkich czcicieli Najświętszej Dziewicy prawdziwymi i wiernymi Jej poddanymi są tylko ci, którzy kierują się Jej duchem. Powiedziałem, że duch Maryi jest Duchem Bożym, gdyż Maryja nigdy nie kierowała się własnym duchem, lecz jedynie Duchem Bożym, który tak Ją opanował, że stał się Jej własnym. Dlatego mówi św. Ambroży: Niech dusza Maryi będzie w każdym z nas, by wielbić Pana; duch Maryi niech będzie w każdym z nas, by radować się w Bogu."
(Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)