`

Wielka Tajemnica Wiary

Bierzemy udział w Projekcie

 
Od lipca 28 młodych ludzi z Żelechowa  bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie "Czas na młodzież"
 
Od czerwca 2019 Caritas Polska, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Morena z Gdańska, realizuje ogólnopolski projekt „Czas na młodzież 2019” współfinansowany w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych ludzi młodych, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy. W tym czasie wsparciem zostanie objętych 1000 osób w wieku 15-29 lat, w tym 400 osób z niepełnosprawnościami. Oczekiwanym rezultatem projektu jest zwiększenie minimum 8 z 15 kompetencji społecznych u minimum 90% uczestników. Całkowita wartość projektu 9 366 720,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich 9 072 720,00 PLN.
Każdy uczestnik projektu będzie objęty wsparciem przez 10 miesięcy, podczas których weźmie udział w warsztatach kompetencyjnych mających na celu rozwinięcie kompetencji społecznych uczestników, przygotowanie ich do wolontariatu oraz do pracy zawodowej.
Tematyka warsztatów będzie obejmować między innymi warsztaty liderskie, zarządzania projektami społecznymi, pozyskiwania środków na działalność społeczną, efektywnego korzystania z czasu. Następnie każdy z uczestników weźmie udział w kursie kwalifikacyjnym np. wychowawca placówki wypoczynku, kurs pierwszej pomocy, kurs ratownictwa wodnego, kurs instruktora turystyki kajakowej, itp. Największym wyzwaniem dla uczestników będzie realizacja własnego projektu społecznego w czteroosobowej grupie. Uczestnicy będą tworzyć wnioski projektowe i ubiegać się o dofinansowanie projektu, a następnie realizować oraz rozliczać projekt.
Pod koniec udziału w projekcie uczestnicy będą mogli spotkać się z uczestnikami z innych diecezji, aby wymienić się doświadczeniami.